Aktivní zona vozovky

AKTIVNÍ ZÓNA je horní vrstva zemního tělesa pod zemní plání do hloubky cca 0,50 m, do níž zasahují vlivy zatížení z konstrukce vozovky a klimatické změny. Aktivní zóna – horní vrstva zemního tělesa na násypu a v zářezu tloušťky. Zemní těleso vozovku podepírá a jakákoliv změna zemního tělesa se projeví.

Aktivní zona vozovky

Podloží vozovky tvoří horní vrstva jako aktivní zóna (vrstva), povrch podloží je. Vozovka spolu s podložím (aktivní zónou zemního tělesa) těmto účinkům odolává. Ochranná vrstva jako první podkladní vrstva na podloží vozovky. Organické zeminy s obsahem organických látek větším než 6.

Aktivní zona vozovky

Jsou zavedeny úpravy podloží vozovky (aktivní zóny), které výrazně.

G5) nebo zeminy zlepšené příměsí drtě na CBR > 15 %, aktivní zóna. Přetvárné vlastnosti zemin aktivní zóny. Aktivní zóna: horní vrstva zemního tělesa na násypu i v zářezu, o tloušťce zpravidla 0,5 m. Zemní pláň: plocha uzavírající zemní těleso ve styku s vozovkou. Zemní pláň – upravená povrchová plocha uzavírající zemní těleso, určená ke zřízení vozovky. Zemní pláň je horní plocha zemního tělesa na styku s konstrukcí vozovky či. Aktivní zóna je horní vrstva zemního tělesa pod zemní plání do hloubky cca 0,50 m. Mrazový zdvih, míra namrzavosti, aktivní zóna, Scheibleho kritérium, přímá zkouška namrzavosti, index. Práce řeší využití směsného recyklátu v podloží vozovek.

Aktivní zónu není dovoleno provádět ze spraší, sprašových hlín a vátého. Vozovka bude navržena podle TP 170, Navrhování vozovek pozemních komunikací. Města na Vysočině dbají na bezpečnost svých občanů a vylepšují podmínky provozu pro řidiče i chodce. Otevírání rýh a výkopů- rozebírání konstrukce vozovky – chodníku. Deformace aktivní zóny násypu pod niveletou komunikace. Skladby konstrukce vozovek jsou navrženy dle TP 170. Aktivní zóna a zemní pláň (vozovka). Aktivní zónu není dovoleno provádět ze spraší, sprašových hlín a vátého písku.

Oprava spočívá ve výměně konstrukce o celkové tloušťce 71 centimetrů, z toho je 50 centimetrů aktivní zóna. Dokončená zemní pláň, či aktivní zóna pak buď splní nebo nesplní na ni kladená kritéria. Vozovka se zpravidla skládá z krytu, podkladu a ochranné vrstvy, viz obr. Leží na podloží, jehož horní vrstva, aktivní zóna, může být upravena zlepšením či. Celková tloušťka vozovky bude 360 mm, aktivní zóna tl. Podle kritérií pro výstavbu cyklostezky má být aktivní zóna tvořena nenamrzavými, nebo maximálně mírně namrzavými.