Čsn 73 3050 pdf

Náhrady ke zrušené normě ČSN 73 3050 (733050) z srpna 1986. Formát PDF: IPDF – Image PDF (norma je skenovaná). Norma je v češtině (vydaná před r.1993 může být ve slovenštině).

Čsn 73 3050 pdf

Zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě. Zrušené české normy a jejich náhrada. Standard – Earthwork – (Motlík and Hofmanová 1963).

SN 73 3050 „Zemní práce“ zavádí dělení podle těžitelnosti.

Čsn 73 3050 pdf

Zatřídění určuje těžební zařízení a ekonomické zhodnocení zemních prací-. Touto normou se nahrazuje ČSN 736110 z 1986-03-18. SN 73 3050 Zemné práce – Všeobecné ustanovenia. SN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. SN 73 3040 Geotextilíe v stavebných konštrukciách – Základně ustanovenia. SN 73 3050 Zemné práce – Všeobecné ustanovenia. Prujezdne prui’ezy tramvajovYch trati.

SN 73 3050 – Zemní práce, ČSN 73 6005 –.

Čsn 73 3050 pdf

Prostorové uspořádání sítí a jiných souvisejících ČSN a obecně závazných předpisů. Pro dopravní stavby vznikla norma ČSN 72 1002 “Klasifikace zemin pro do-. Podle normy ČSN 73 3050 “Zemní práce” se horniny zatřiďují podle charakte-. EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Základová půda pod plošnými základy. Zemní práce musi byt provádëny v souladu s CSN 73 3050 (zemní práce) a pŕi. CSN 73 6005, CSN EN 50 341-12, 05N 33 3301. SN 73 3050: 2 geotechnický typ (GT): ll geologický popis: slabě zahliněný písek, klasifikovaný jako písek S příměsí jcmnozrnnć zeminy.

SN 73 3050, ČSN 73 6133) minimální modul. SN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení. SN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. SN 73 3050 Zemní práce (včetně doplňků). SN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. SN 75 5401 Navrhování vodovodních potrubí. SN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce.

Provádění ffl ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí ffl ČSN 73 3050 Zemné práce. Pro gravitační část je nutné dodržet příslušnou normu – ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky. Pro uložení a vedení potrubí pak – ČSN 73 3050.