Hnědozem modální

RNm – nasycenost sorpčního komplexu VM > 30 % u. HNm – ze spraší, prachovic, polygenetických hlín, zrnitost 3. Půdní kategorie > LUVISOLY > HNĚDOZEM HN > modální m.

Hnědozem modální

Rozlišujeme následující subtypy hnědozemí: modální, luvická, rubifikovaná, oglejená, pelická. Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s. RNm modální: u zemědělských půd (dále ZPF) VM (podle Mehlicha) v. Modální – m: ze středně těžkých bezkarbonátových substrátů.

Hnědozem modální

Do referenční třídy luvisoly náleží půdní typy šedozem, hnědozem a luvizem. Subtypy: modální, luvická, rubifikovaná, oglejená, pelická. Krumlova 313 68 sladkovodní sedimenty – jíl, písek Melampyro nemorosi-Carpinetum hnědozem modální 218512 Ivančice-Alexovice 245 16 říční sediment. Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových.

Půda je hnědozem modální, jílovitohlinitá, na spraši, částečně na křídové opuce, s vyšším obsahem hrubého prachu a nižším obsahem jílnatých částic a jílu. Objektem studia byly – kambizem modální (Malonty), kambizem modální (Vatín), černozem modální (Bratčice), černozem karbonátová (Velešovice) a hnědozem. Luvisoly – Šedozem, Hnědozem, Luvizem – diagnostický horizont luvický, více či méně. Mezi půdami převládá hnědozem modální, v menší míře je zastoupena hnědozem oglejená. Poměrně menší plochu, zejména při hraně údolí Botiče, zaujímá.

Hnědozem modální

Iuvická hnédozem oglejená hnëdozem pelická. Pedologie: Půdy jsou zde hluboké, na živiny bohaté, hlinité, z půdních typů převažují černozem luvická a hnědozem modální. Flóra a vegetace: V minulosti se na výslunných stráních rezervace Kruhy nacházela např.

Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické. Hnědozemě modální včetně slabě oglejených na spraších, středně těžké s mírně. Zbytek katastru tvoří zejména černozem modální (větší část Dolan) a Hnědozem modální v severovýchodní části katastru. CEm), hnědozem modální (HNm), hnědozem. LUm), (kambizem modální – KAm,kambizem luvická – KAI). HPJ 14) s velmi dobrou produkční schopností. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny. Na sprašových hlínách se vyskytuje, z hlediska pedologie, hnědozem modální, zatímco na migmatitu kambizem modální a na křemenných štercích kambizem.

Krajinná charakteristika: Jedná se o rozsáhlý soubor lesních společenstev v jinak odlesněné krajině. Půdní sonda bude vykopaná poblíž pokusu GS-102. Půdní typ – hnědozem modální, písčito-hlinitá.