Hranice bpej mapa

Mapy eroze půdy, vlastnosti půdy, ochranných opatření a zranitelnosti podzemních vod. WMS neboli webová mapová služba (web map service) umožňuje sdílení prostorových. Popis: Mapová služba nabízí tematické vrstvy odvozené z kódu BPEJ.

Hranice bpej mapa

Zajímá vás jaké co je to BPEJ, jaké jsou ceny pozemků dle BPEJ a také seznam. Prvky katastrální mapy, katastrální mapy v digitální podobě. Geometrický plán, geometrické plány. Připravili jsme pro vás nové WMTS služby RÚIAN a Katastrální mapa.

Hranice bpej mapa

BPEJ (hranice a popisky BPEJ v lokalitách s vyhlášenou DKM). Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je pětimístný číselný kód sloužící. V roce 1984 byla metodika aktualizována o část týkající se užívání map BPEJ. Průzkum se prováděl u zemědělských podniků, jehož hranice se však. Byla tak vytvořena \"Mapa BPEJ 1:5000\", na které byly jednotlivé. Za aktualizaci se považuje též zjištění údajů o BPEJ u pozemků, kde BPEJ nebyly. BPEJ ovlivněné nepřesností zákresů a oprava. Aktualizaci, jejímž výsledkem jsou změněné mapy BPEJ, zajišťuje.

Layer: hranice a popis BPEJ (ID: 0).

Hranice bpej mapa

LEGENDA hranice katastrálního území hranice BPEJ. Půdně ekologické hodnocení, jehož výsledkem je vymezení BPEJ, podle pevně. Bonitovaně půdní ekologická jednotka – BPEJ – je 5 ti místný číselný kód. Kromě vedení a aktualizace kódů BPEJ, spravuje tento ústav mapy. Tento dokument je zařazen v kategorii: Mapy & GIS;.

Hranice BPEJ – vrstva je zobrazena zelenou linií a znázorňuje bonitované půdně. Geometrické a polohové určení BPEJ však není obsahem souboru geodetických informací, tj. BPEJ nejsou zobrazeny v katastrální mapě. Obnova údajů o BPEJ v prostorech s digitální katastrální mapou a jejich vedení. DKM" a "digitalizované mapy" (dále jen "KM-D"), kdy. BPEJ v souvislosti s upřesněním hranic parcel, přečíslováním parcel.

Zobrazení požadované mapy v aplikaci nahlížení do katastru online. BPEJ (bonitované půdně ekologické jednotky) a. První genetická půdní mapa vyšla u nás v roce 1925. Za aktualizaci se nepovažují drobné úpravy hranic BPEJ, které jsou důsledkem. Hodnota BPEJ- viz výpis z katastru nemovitostí. BPEJ na požádání a za úplatu vyhotoví Katastrální úřad v. Aktualizace zákresu hranic klimatických regionů (KR). Vyhodnocení čistokresby návrhu změněné mapy BPEJ.