Hydrogeologická mapa online

Půdní typy zastoupené na našem území jsou od půd v počátečním stádium vývoje (surové půdy). Geologická mapa, 1 : 50 000, celá ČR, Digitální i scanovaná. Radiometrická mapa 1:2 000 000; Geomagnetická mapa 1:2 000 000; Půdní mapa 1:1 000 000.

Hydrogeologická mapa online

Vertikální řez půdou a jejím bezprostředním podložím se nazývá půdní profil – v půdním profilu se rozeznávají polohy neboli půdní horizonty (shora dolů): A. Obsahuje základní přehled učiva o půdách České republiky. Půdní typy: Černozem – nejúrodnější půdní typ. Značná část obou těchto půdních typů vznikla druhotnou kultivací z luvizemí, což jsou půdy.

Hydrogeologická mapa online

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR. Pro popis půdní charakteristiky ve větším měřítku (ČR) je užita podrobnější.

Zemědělská půda = zemědělská činnost – kolik je ZP v ČR? Jaký typ půdy se nejvíce vyskytuje v ČR? Velké skupiny půd, které vystupují v zahraničních klasifikačních systémech a umožňují české půdy s nimi korelovat; užíváme pro ně nejrozšířenější název jako. Taxonomickďż˝ klasifikaďż˝nďż˝ systďż˝m pďż˝d ďż˝R. Do referenční třídy kambisoly náleží půdní typy kambizem a pelozem. Stratigrafie půdního profilu: Ah – Bv – BC – II C nebo Ap – Bv – Cr – R. Na různorodosti typů krajin má vliv nadmořská výška, podnebí, rostlinstvo a také druhy.

Hydrogeologická mapa online

Půdy v České republice vznikají přímo na matečních horninách a jsou. Třídy ochrany ZPF – Mapa tříd ochrany zemědělské půd; Skupiny půdních typů – Mapa skupin půdních typů zemědělské půdy. Taxonomické kategorie klasifikačního systému půd ČR. Půdní subtypy: představují výrazné modifikace půdního typu. Vyjadřují: – centrální pojetí půdního typu –. Obě mapy zobrazují klasifikaci půdních typů. Klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB.

Služba zobrazuje klasifikace půdních typů podle TKSP (taxonomický klasifikační systém půd ČR) a WRB.