Kambizem modální

Subtypy: ranker modální – RNm – nasycenost sorpčního komplexu VM > 30 % u. KAm – ze středně těžkých a lehčích středních substrátů. Do referenční třídy kambisoly náleží půdní typy kambizem a pelozem.

Kambizem modální

Subtypy: modální, luvická, karbonátová, oglejená, podzolová. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické. Kambizem modální slabě oglejená (KAlg´). Výskyt kambizemě modální na lesní půdě a lokalizace sondy č.

Kambizem modální

RNm modální: u zemědělských půd (dále ZPF) VM (podle Mehlicha) v hloubce.

Kambizem modální

Genetický půdní představitel, kambizem dystrická (KAd), kambizem modální mesobazická (KAma´), kryptopodzol modální (KPm) – včetně slabě oglejených variet.

Klíčová slova: kambizem modální, kambizem litická, jílové minerály. Bachelor thesis is aimed at evaluation of chemical and physical soil properties. Iuvická hnédozem oglejená hnëdozem pelická. Kambizemě – tato skupina zahrnuje převážně půdy na pevných horninách. V rámci sledované oblasti se vyskytují tyto subtypy kambizemí: modální, oglejená. Klíčová slova: mineralogické složení, kambizem, černozem, hnědozem. Vzorky byly izolovány z následujících půdních typů České republiky: černozem modální, černozem luvická, luvizem oglejená, kambizem modální a kambizem. Největší prostor ve vymezeném území zaujímají kambizemě, a to.

Kambizem modální se vyskytuje v těch místech území, kde se objevuje. Na převážné části území vznikly na svahovinách drob kambizemě – (zejména kambizem modální var. Mesobazická). Na několika místech se na polygenetických. Z hlediska pedologie v území převažuje litozem modální a ranker litický. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně slabě oglejených forem na svahových (polygenetických). Jinak odlišit z této fotky tu kambizem pseudoglejovou x pseudoglej si opravdu.

Buď to bude hnědá lesní půda – kambizem modální varieta slabě oglejená. Kambizemě jsou typické půdy pahorkatin a nižších a středních poloh vrchovin. Hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické.