Metoda váženého součtu

Metody na stanovení vah kritérií lze rozdělit podle informace, která je nutná ke. Její funkèní hodnoty leží v intervalu od 0 do 1 a èím je hodnota. Bodovací metoda nebo metoda pořadí; Metoda aspiračních úrovní; Metoda váženého součtu; Metoda TOPSIS.

Metoda váženého součtu

Při užití této metody pracujeme s váhami jednotlivých kritérií, které jsou buď dány. Metoda váženého součtu pak maximalizuje vážený součet, tedy ∑k j=1 vjrij. Metody vícekriteriálního rozhodování poté řeší konflikty mezi vzájemně.

Metoda váženého součtu (WSA – Weighted Sum. Approach).

Metoda váženého součtu

Vícekriteriální analýza variant patří do skupiny metod pro vícekriteriální rozhodování. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ekonomicko matematické metody II na škole Provozně ekonomická fakulta – Česká zemědělská univerzita v Praze. Výsledkem rozhodovácího procesu bylo nalezení kompromisní alternativy. Metody vícekriteriální analýzy variant. Podrobný popis Saatyho metody urcovánı vah kritériı.

Metody založené na výpočtu hodnot funkce užitku.

Metoda váženého součtu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního. Z mnoha metod vyžadujících kardinální informaci použiji metodu váženého součtu, dále metodu AHP, TOPSIS a ELECTRE I. METODA VÁŽENÉHO SOUČTU METODA WSA KONJUKTIVNÍ METODA METODA ELECTRE METODA CO TO SAKRA JE TEN TOPSIS? Některé metody hodnocení variant vyžadují, aby byla všechna kritéria. Metody založené na výpočtu hodnot funkce užitku; Metoda váženého součtu; Metoda AHP – Analytický hierarchický proces.