Únosnost jílovité zeminy

Třída, Symbol, Tabulková výpočtová únosnost Rdt kPa. Poznámka: Pro třídu S 1 až S 3 platí hodnoty pro zeminy ulehlé. Jílovité zeminy jsou takové, u nichž převážná část zrn je menší než 0,005 mm.

Únosnost jílovité zeminy

Kromě rozměru zrna se však výrazně. Posouzení plošného základu na mezní stav únosnosti. Jílovité zeminy pevné a tvrdé konzistence (Ic > 1,0;. Ip > 17);. Rozdíl konzistenčních mezí udává číslo plasticity.

Únosnost jílovité zeminy

Tyto vlastnosti jsou důležité pro návrh zemního. Jílovitá hlína, světle hnědá, tuhá až pevná, 200 kPa. Zkouška poměru únosnosti zemin (ČSN EN 13286-47) srovnává pevnost. Základová půda se třídí podle únosnosti, stlačitelnosti a propustnosti. Ztrácí únosnost, dochází k zaboření staveb nebo ztrátě stability území. Projekt; Nastavení; Geometrie; Profil; Zeminy; Přiřazení; Terén; Voda; Přitížení. Profil; Zeminy; Přiřazení; Konstrukce; Geometrie; Únosnost; Sedání.

Rychle zvýšit únosnost zeminy na staveništi a umožnit tak dovoz. V zeminách náchylných na sesuv a na místech s častými opakovanými otřesy.

Únosnost jílovité zeminy

Soudržné jílovité zeminy, které jsou v polních podmínkách převlhčeny vodou a. Ve zvodněných, málo propustných zeminách, např. Vzhledem ke špatné únosnosti zeminy v této lokalitě, je nutné jílovité zeminy na. USAZENÉ – úlomkovité, jílovité, organogenní. STABILIZACE JÍLOVITÝCH ZEMIN POMOCÍ TECHNOLOGIE. Způsob založení je ovlivněn především zatížením (velikost budovy), druhem základové zeminy (únosné, méně únosné, neúnosné, hlinité, písčité, jílovité atp.).

Doporučené hodnoty výpočtové únosnosti (Rd). Zastižené zeminy jsme na základě makroskopického posouzení v terénu popsali. Při únosnosti "jen" 150 kPa ten základ unese 855 tun. Rodinný dům založený na jílovitých zeminách. Různé horniny mají různou únosnost a různě se stlačují při zatížení domem. Možná hledáte: vzácné zeminy, kovy alkalických zemin, tedy 2. Hlína a písčitá hlína, jílovitý písek, jílovitý štěrk.

Vzhledem k požadovanému zvýšení únosnosti stropní konstrukce bylo možno opravu. Podloží staveniště bylo jílovité nebo s jílovitými břidlicemi a silně zvodnělé po. Na zásadně nepříznivý vliv deště na únosnost základové zeminy bylo ve. Pod touto vrstvou organických zemin se nachází. Soudržné: typickým příkladem jsou zeminy jílovité. Podloží cest, co do únosnosti je navrženo na stálý provoz vozidel do 3,5t.

Mezní únosnost ve vrcholovém zatížení se liší podle výroben, podle jmenovitých.