Přenesenou působností obce se podle zákona o obcích rozumí

V tomto smyslu je subjektem samosprávy a v různé míře, podle typu obce, také. V Česku základní definici obce obsahuje zákon o obcích: „Obec je základním. ArchivPodobnéObce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu.

Přenesenou působností obce se podle zákona o obcích rozumí

Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích. Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným. Odpovědnost za výkon státní správy na daném úseku (resort – kraj – obec); možnosti. Odměnou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným.

Přenesenou působností obce se podle zákona o obcích rozumí

V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.

Obce zajišťují výkon finanční kontroly podle zvláštního právního předpisu. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak. Správce obce zabezpečuje výkon přenesené působnosti, jde-li o obec. Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů. Orgánem obce je též komise, jestliže jí byl svěřen výkon přenesené působnosti (tj. státní správy). Samostatnou působností se rozumí výkon samosprávy (obec spravuje své záležitosti samostatně).

Přenesenou působností obce se podle zákona o obcích rozumí

Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti zákon rozlišuje:.