Půdotvorné faktory

Faktory působí při vzniku půd přímo, podmínky naopak přes svůj vliv na půdotvorné faktory. Půdotvorné faktory; 4 Podmínky půdotvorného procesu; 5 Odkazy. PedogenezeArchivPodobné1 Obecné půdní mikroprocesy; 2 Speciální půdotvorné procesy.

Půdotvorné faktory

Hloubka zvětrávání závisí na intenzitě a charakteru působících faktorů a na délce zvětrávání. Klimatický faktor působí přímo i nepřímo. Působí dlouhodobě a často jako převládající půdotvorný faktor. Jeho role je zejména v tom, že teplota.

Půdotvorné faktory

Definice půdy: Půda = povrchová vrstva souše vyvíjející se v důsledku působení půdotvorných faktorů a podmínek. Systémový pohled (nejširší definice):. Půdu lze definovat jako samostatný přírodní útvar vzniklý z povrchových zvětralin zemské kůry a z organických zbytků za působení půdotvorných faktorů. Neplatí superpozice jako v geologii ! Tyto faktory jsou tedy faktory půdotvorné a jejich působením půda vzniká a vyvíjí se na rozhraní litosféry, atmosféry, biosféry a hydrosféry.

Půdotvorné faktory

Faktory a podmínky půdotvorného procesu. Tyto faktory se označují jako faktory půdotvorné a jejich působením. Půdotvorné faktory oproti půdotvorným procesům působí na vznik půd přímo. Půda vzniká působením půdotvorných činitelů, které dělíme do dvou hlavních skupin.

Jsou to půdotvorné faktory a podmínky půdotvorného procesu. Každý dílčí i hlavní půdotvorný proces probíhající na daném místě závisí na konkrétní kombinaci půdotvorných faktorů a podmínek, a to např. Klíčová slova: půda, složení půdy, půdotvorné faktory. Popis: Učitel nejprve mezi žáky rozdá hmatky s objekty souvisejícími s půdou (kameny, mech, písek..). Klima představuje spolu se substrátem dva půdotvorné faktory, jejichž význam je.