Stupně projektové dokumentace

Projektová dokumentace je soubor dvojrozměrných schémat a výkresů doplněných. O dalších stupních projektové dokumentace s výjimkou územně plánovací. Jak správně má být v projektu uváděn název stupně projektové dokumentace "Projekt pro stavebnní řízení" nebo "Dokumementace pro.

Stupně projektové dokumentace

Na první pohled nejjednodušší forma projektové dokumentace, která investorovi předvede půdorysnou dispozici objektu a exteriérové pohledy. Na základě těchto podkladů lze vypracovat projektovou dokumentaci nejdříve ve stupni studie a poté dokumentaci ke stavebnímu povolení. Stále mi od stavebníků chodí dotazy na téma jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zda je nutné investovat do kompletní dokumentace.

Každý projekt stavby je zpracován v několika po sobě jdoucích stupních, které se liší účelem a podrobností zpracování.

Stupně projektové dokumentace

Computer Aided Design – Počítačová podpora projektování. Dokumentace skutečného provedení stavby. Existuje 9 stupňů, do kterých lze rozdělit kompletní součinnost projektanta s investorem. Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně. Projektová dokumentace je základním „stavebním kamenem“ při přípravě a realizaci.

Tento stupeň projektové dokumentace řeší konstrukční řešení, prostorové.

Stupně projektové dokumentace