Technická zpráva bourací práce

E Zásady organizace bouracích prací. F Dokumentace odstraňovaných staveb. Dokumentace skutečného provedení stavby.

Technická zpráva bourací práce

Předpokládá se, že negativní dopady bouracích prací budou mít pouze. Průvodní a souhrnná technická zpráva. Termín zahájení bouracích prací bude upřesněn a bude se odvíjet od finančních možností investora. Technická zpráva a) stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce.

Technická zpráva bourací práce

Stávající stav je zachycen na fotografii a nebude při. LUŽÁNKY LAMPA odstranění stavby červen 2012. Dokumentaci bouracích prací tvoří: A. BOZ a zamezení vstupu cizích osob na staveniště v době bouracích prací. Investor (žadatel) : Obec Rozsochy, Rozsochy 145, 592 57, IČO 00295311, tel. Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace bouracích prací. Splnění požadavků dotčených orgánů d) Termín zahájení, doba trvání bouracích prací e) Vliv na okolí stavby.

Náležitosti dokumentace bouracích prací. Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva.

Technická zpráva bourací práce

Seznam dokumentace : A Průvodní zpráva. Technologie bouracích prací projektu pro provedení stavby: KŘP Lbk – REVITALIZACE. Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní kce,resp. Při provádění bouracích a stavebních prací a při umísťování jakýchkoliv zařízení staveniště v objektu. Technické řešení je uvedeno v Technické zprávě. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů.

Při provádění bouracích prací musí být dodrženy minimálně tyto zásady : – Bourací práce smějí provádět pouze osoby pověřené a. Zásady pro tuto oblast upravuje vyhláška ČÚBP a ČBÚ Č. Zahájení stavebních prací se předpokládá v červenci roku 2013. Celková doba výstavby se uvažuje 3 měsíce. Před zahájením bouracích prací se objekty určené k demolici odpojí od veškerých. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací. Zastavěná plocha řešeného objektu se nemění. Technické a konstrukční řešení objektu. K bouracím pracím jsou zařazeny především. Odstranění sušící věže Hasičské zbrojnice Města Jablunkov, parc.

Stávající stav – bourací práce – Půdorys 1. Bourací práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v PD. Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zpráva o závěrečném technicko ekonomickém.