Výkon elektrického proudu

Přejít na Výkon u střídavého proudu – V obvodech střídavého proudu jsou obě veličiny (a tedy i okamžitý výkon) závislé na čase. Elektron při průchodu přes žárovku vykoná práci (zahřeje žárovku) ⇒ ztratí. Jaký je vnitřní odpor zdroje, jestliže výkon proudu v rezistorech je v obou obvodech stejný.

Výkon elektrického proudu

Nápověda 2: výkon elektrického proudu v rezistoru. Elektrická práce, elektrická energie. Princip zahřívání vodiče průchodem proudu. Proč se elektrický vodič při průchodu elektrického proudu zahřívá? Elektrický výkon je elektrická práce W vykonaná za dobu t elektrickým proudem I ve vodiči.

Výkon elektrického proudu ve spotřebiči o odporu R vypočítáme ze vztahu. Uvnitř zdroje vykonají neelektrostatické síly práci. Prozkoumáme, na čem závisí svit žárovky. Znamenají, že při napětí 6 V prochází. Elektrický polštář připojen na nejvyšší stupeň vyhřívání má při napětí U = 220V příkon P = 15W. Elektrický proud v kovech můžeme popsat několika základními vztahy, které slouží k výpočtu proudu, napětí, odporu, výkonu a energie.

VY_32_INOVACE_170208_Prace _a_vykon_el. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li. Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 36 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 300 mA po. Vyjadřujeme ji jako součin proudu, napětí a času, po kterou byla práce konána. Elektrická práce (výkon elektrického proudu v určitém čase) se měří elektroměry. Na rozdíl od proudu stejnosměrného je výpočet elektrického výkonu u střídavého proudu komplikovanější, protože dost velkou roli zde sehrává veličina zvaná. Přejít na Elektrický výkon – Základní vzorec: P = U. Elektrická poduška zapojená na nejnižší stupeň vyhřívání má při zapojení do sítě na napětí 220 V příkon 15 W. Při přemísťování volných elektronů ve vodiči konají síly elektrického pole práci.

Tato práce je mírou elektrické energie přeměněné ve vodiči v jinou formu energie. Protéká-li elektrický proud vodičem, atomy krystalické mřížky vodičů tvoří překážky pohybu elektronů. Získáme vztah pro výkon elektrického proudu ve vodiči. Volné elektrony vytvářející elektrický proud narážejí. Práce a výkon stejnosměrného elektrického proudu. Prochází-li elektrický proud jakýmkoli spotřebičem, přeměňuje se v něm.

Vodič je připojen na napětí 220 V a prochází jím proud 10 A po dobu 3 hodiny. Určete práci a výkon stejnosměrného elektrického proudu. Výkon elektrického proudu – definice stejnosměrný proud. Okamžitý výkon: p = u i střídavý proud. Harmonické průběhy: P = Uef Ief cos ϕ činný výkon. Jestliže ve spotřebiči za dobu t přenesou částice celkový náboj Q, vykonají síly elektrického pole práci: Práce a výkon elektrického proudu. T f ( Hz ) – kmitoèet ( frekvence ) støídavého.

Název DUM: Výkon elektrického proudu. Tematická oblast: Elektrické a magnetické jevy.