Výška atiky nad plochou střechou

Výška atiky nad rovinou střechy není stanovena žádným předpisem. Dle sklonu střechu dělíme na – plochá (sklon 1° až 5°)- ČSN 731901. Svislý prvek ukončující plochou střechu.

Výška atiky nad plochou střechou

Výška min 150 mm nad rovinou střechy. Základní obecně závazné požadavky při navrhování a provádění střech. POLYDEK se musí použít pro opracování svislých ploch atik na plochých střechách. ZAKRESLOVÁNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY. Je předepsána i minimální výška atiky, a to 100 mm nad přilehlou.

Atika je konstrukce vystupující nad střešní rovinu. Z konstrukčního a normativního hlediska není minimální výška atiky stanovena. Detail styku ploché střechy a atiky. Výška komína nad šikmou střechou je stanovena v ČSN 73 4201. Za plochou střechu je považována střecha, jejíž sklon od vodorovné roviny je menší než 20°. Když se řekne funkční plochá střecha, nejedná se jen o souvrství hydroizolací a. Je prvek pro překonání výšky tepelné izolace nad vtokem.

Bezporuchové fungování plochých střech závisí zejména na kvalitě.

Výška atiky nad plochou střechou

Příloha C (informativní) Zásady řešení detailů plochých střech a konstrukcí navazujících na střechu. Tepelná izolace šikmé střechy – tepelná izolace nad krokvemi – připevnění. Ploché střechy s EPS – kotvená fólie mPVC – vysoká atika (výška do 1000 mm). Ploché střechy s EPS – kotvená fólie mPVC – nízká atika (výška do 500mm). Detaily plochých střech s vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z PVC-P s. Výška vyústění komína nad plochou střechou. V prezentaci jsou uvedeny zásady a způsoby odvodnění plochých střech, včetně.

Spočtení správné výšky nadstřešní části komína podle normy ČSN 73 4201. Nad plochou střechou budovy nebo nad atikou ploché střechy musí být ústí. Všeobecné požadavky na konstrukce plochých střech. Obecné principy skladeb plochých střech. Napojení na stěnu (nebo atiku výšky min. 500 mm). Nad ní se použije opět nenasákavý polystyren XPS, pod ní je možno. Tam, kde se plochá střecha napojuje na okolní konstrukce, na vtoky či prostupy, jsou.

V případě atik větších výšek se hlavní hydroizolační vrstva z fólie i. Střecha bývá po celém obvodě obehnána atikou. Nevýhoda plochých střech spočívá v poruchovosti hydroizolace a odtokové soustavy a.